خبر رئیس کل بانک مرکزی از مصوبه سران قوا

میهن امروز- رئیس کل بانک مرکزی از مصوبه سران قوا در مورد چک تضمینی خبر داد و گفت به موجب تصویب سران قوا، از این پس پرداخت چک تضمینی صرفا در وجه گیرنده چک (ذینفع)امکان پذیر است.

به گفته وی ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری فاقد اعتبار خواهد بود.